Privacy policy

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat je je rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien je vragen hebt over dit beleid, ons te contacteren.

1 Algemeen

1.1 Inleiding

1.2 Identiteit

1.3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.4 Definities

1.4.1 Persoonlijke gegevens

1.4.2 Verwerking

1.4.3 Verwerkingsverantwoordelijke

1.4.4 Beginselen

1.5 Statement

2 Data Transparatie

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.3 Rechtmatige verwerken van uw persoonsgegevens

2.4 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

2.5 Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

2.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

3 Data Management

3.1 Rechten van betrokkenen

3.2 Recht op toegang, correctie, wissen en portabiliteit

3.3 Recht op beperking of bezwaar

3.4 Toestemming

3.5 Automatische besluitvorming en profilering

3.6 Verzoek

4 Data Governance

4.1 Naleving

4.2 Klachten

4.3 Aanpassingen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over
welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij die
verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat u de rechten
kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden
wij u sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien u vragen hebt
over dit beleid, ons te contacteren.

Dit privacy beleid vertelt u wat u van Syntra PXL kunt verwachten met
betrekking tot uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons
opneemt of gebruik maakt van een van onze diensten. In wat volgt zullen
we u vertellen waarom we uw gegevens verwerken, voor welk doel we ze
verwerken, waarom u ze aan ons moet verstrekken en hoe lang we ze
opslaan. We vermelden ook of er andere ontvangers van uw persoonlijke
gegevens zijn, of we geautomatiseerde beslissingen nemen of gebruik
maken van profilering.

Bij het verzamelen en gebruiken van deze gegevens is de organisatie
onderworpen aan een verscheidenheid aan wetgeving die controleert hoe
dergelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd en welke waarborgen er
moeten worden ingebouwd om deze te beschermen.

Het doel van dit beleid is om de relevante wetgeving vast te leggen en
de stappen te beschrijven die Syntra PXL onderneemt om ervoor te zorgen
dat deze wetgeving wordt nageleefd.

Deze controle is van toepassing op alle systemen, mensen en processen
die de informatiesystemen van de organisatie vormen, waaronder
bestuursleden, medewerkers, leveranciers en andere derden die toegang
hebben tot Syntra PXL hun systemen.

1.2 Identiteit

Syntra PXL, met maatschappelijke zetel te Genk, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister, met BTW-nummer BE 0409. 773. 728


1.3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) is een van de
belangrijkste wetgevingsteksten over de manier waarop Syntra PXL
verwerkingsactiviteiten uitvoert.

GDPR werd in België omgezet door de 'Wet op de gegevensbescherming' van
30 juli 2018.

Er kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd als er sprake is van een
inbreuk in het kader van GDPR, die bedoeld is om de persoonsgegevens
van burgers van de Europese Unie te beschermen. Deze policy van Syntra
PXL zorgt ervoor dat onze naleving van GDPR en andere relevante
wetgeving te allen tijde duidelijk en aantoonbaar is.

1.4 Definities

1.4.1 Persoonlijke gegevens

Elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke
persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of
een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke person.

1.4.2 Verwerking

Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking
stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, met elkaar in
verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

1.4.3 Verwerkingsverantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of
andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het
doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het
recht van de Unie of van de lidstaten, kan in het recht van de Unie of
van de lidstaten in de voor de verwerking verantwoordelijke of in de
specifieke criteria voor de benoeming van de verantwoordelijke worden
voorzien.

1.4.4 Beginselen

Persoonsgegevens moeten:

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene
rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid,
behoorlijkheid en transparantie”);

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met
die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere
verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de
oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale
gegevensverwerking”);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke
maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op
de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te
wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen
niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens
mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de
persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de
bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische
maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de
betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) door het nemen van passende technische of organisatorische
maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende
beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk
verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en
vertrouwelijkheid”).

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving
van lid 1 en kan deze aantonen („verantwoordingsplicht”).

1.5 Statement

Syntra PXL zal ervoor zorgen dat het aan al de principes van de GDPR
voldoet, zowel bij de huidige verwerkingen als bij de invoering van
nieuwe verwerkingsmethoden.

Indien u meer wil weten over de organisatorische en technische
maatregelen die Syntra PXL onderneemt om in orde te zijn met de
desbetreffende wetgeving, gelieve onze Privacy Statement te raadplegen.

2 Data Transparatie

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens die op u
betrekking hebben die u ons zelf via onze website of andere
communicatiekanalen verstrekt.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij:

· Technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt,
zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en
besturingssysteem.

· Informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de tijd die u op
een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina's u bezoekt
en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

Wanneer u ons contactformulier invult of contact met ons opneemt,
verzamelen en verwerken wij:

· De persoonlijke identificatiegegevens die u ons bezorgt, zoals uw
naam en e-mailadres.

· De inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie van
ons u communiceert, de datum, het tijdstip enz.);

· Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen en verwerken
wij:

· Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en e-mailadres

Wanneer u - op onze webshop - inschrijft voor een opleiding ,
verzamelen en verwerken wij:

· Uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw BTW nummer, naam van
de onderneming, naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer,
bankgegevens.

· Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wanneer wij aan u bepaalde producten of diensten afleveren, verzamelen
en verwerken wij:

· Uw contact en facturatiegegevens


2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen, onder meer om
u in staat te stellen onze websites te bezoeken en om met ons te
communiceren. In dit artikel geven wij u een overzicht van alle redenen
waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

a) Om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde
informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden;

b) Om statistische analyses uit te voeren en om onze websites en
dienstverlening te kunnen verbeteren;

c) Om de overeenkomst waarbij u of uw onderneming of werkgever partij
is te kunnen verwerken en uit te voeren, met inbegrip van de
administratie daaromtrent;

d) Om onszelf en onze belangen te kunnen verdedigen in juridische
procedures;

e) Voor veiligheidsredenen en om misbruik te kunnen detecteren, te
vermijden en te rapporteren;

f) Om elke derde op de hoogte te brengen in het kader van een mogelijke
fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, zelfs
indien die derde buiten de EU is gevestigd;

g) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig
verzoek van politie, gerechtelijke of overheidsinstanties.


2.3 Rechtmatige verwerken van uw persoonsgegevens

De wet verplicht ons te verduidelijken op welke juridische grond wij
ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (vb. uw toestemming).
In dit artikel geven we per doel aan, zoals hierboven vermeld, welke
rechtsgrond we gebruiken.

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij u nauwkeurig
aangeven op welke juridische grond wij ons baseren om de verwerking van
uw persoonsgegevens rechtmatig te maken. We moeten dit doen voor elk
van de in 2.2 genoemde doeleinden.

Voor het doeleinde onder (a) beroepen wij ons op uw toestemming. Voor
het sturen van nieuwsbrieven, reclame, promoties en aanbiedingen zullen
wij u steeds om uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verzoeken,
die u te allen tijde kunt intrekken. U kunt u uitschrijven in de
e-mails die wij u versturen.

Voor het doeleinde onder (g) moeten wij uw persoonsgegevens verwerken
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voor de doeleinden onder (b) tot (f) verwerken wij uw persoonsgegevens
omdat deze noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

· het bewaken van het kwaliteitsniveau van onze websites en
dienstverlening;

· het op een normale en professionele wijze kunnen voeren van onze
administratie en dienstverlening;

· het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de websites worden
gebruikt;

· onze commerciële belangen om onze klantenrelaties, activiteiten en
diensten te verbeteren en uit te breiden;

  • ons belang in het kader van veiligheid en beveiliging;

2.4 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Indien je een opleiding volgt kunnen je persoonsgegevens gedeeld worden
met derden. Voor meer informatie gelieve ons gegevensoverzicht te
raadplegen.

Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde
partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer
deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als
gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens
gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de
gevallen omschreven in dit privacy beleid. Wij vereisen van deze
gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van
de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

· wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe
verplicht;

· wanneer overheidsinstanties ons daartoe verplichten;

· wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens
noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige
financiële schade te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar
vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.


2.5 Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zover en voor zolang als
nodig om de in punt 2.2 genoemde doeleinden te bereiken. (in het
overzicht kan u de precieze bewaartermijnen raadplegen)

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de
in punt 2.2 hierboven vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment
dat u uw toestemming voor verwerking intrekt. Wij zullen uw
persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn
voor deze doeleinden, tenzij:

· Er sprake is van een prevalerend belang van Syntra PXL of van derden
bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;

· een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of
administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren.

Hieronder kan u een overzichtelijk schema vinden waarin duidelijk
vermeld staat welke bewaringstermijnen van toepassing zijn op:

  • Cursisten:

Cursistgegevens

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijn


cursist - Inschrijving leertijd

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, straatnaam en
huisnummer, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats,
Geboorteland, Sociaal statuut, naam patroon,
E-mailadres

Overheidsdiensten

CLB

Educam

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften.

CLB heeft deze gegevens nodig om het digitaal
leerlingendossier (Onderwijs) te kunnen bekijken.

Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM
is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname)

10 jaar na overlijden cursist

Opleiding en vorming

hoogste opleidingsniveau

Overheidsdiensten

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

Aanwezigheid en discipline

Aanwezigheden, Punten

Beoordeling gedragscompetenties en beroepsspecifieke
competenties

Overheidsdiensten

Bedrijf waarmee leercontract afgesloten wordt

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

De mentor / ondernemershoofd-opleider van het bedrijf
waar de leerling werkt, dient de leerling te
beoordelen.

10 jaar na overlijden cursist

rijksregisternummer

rijksregisternummer

Overheidsdiensten

Educam

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM
is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname)

10 jaar na overlijden cursist

Cursistgegevens

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijn

cursist - OT

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, straatnaam en
huisnummer, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats,
Geboorteland, Sociaal statuut, E-mailadres

Overheidsdiensten

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

Opleiding en vorming

hoogste opleidingsniveau

Overheidsdiensten

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

Aanwezigheid en discipline

Aanwezigheden, Punten

Overheidsdiensten

Loonberekeningen

uitbetalingen

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

rijksregisternummer

rijksregisternummer

Overheidsdiensten

In het kader van de uitreiking van officiële
getuigschriften

5 jaar na beëindiging contract

Cursistgegevens

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijn

cursist - zorgdossier

Aanwezigheid en discipline

5 jaar na laatste cursusjaar cursistGegevens potentiële cursisten (nieuwsbrief,
wachtlijsten, intrekking cursus, webaccount
mailing, hou me op de hoogte, vacatures )

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijn

Potentiële cursist

Persoonlijke identificatiegegevens

E- mailadres (nieuwsbrief)

Voornaam, naam, E-mailadres (hou me op de hoogte)

Voornaam, naam, E-mailadres, geboortedatum,
telefoonnummer, ( wachtlijst, intrekking cursus,
mailing, vacatures)

5 jaar na de laatste wijziging

Cursistgegevens

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijnCursist - GI, GII, onderhoud stookolietanks en
hernieuwingen


Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer,
E-mailadres

Rijksregisternummer

Opleidingsinstelling,

Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas
of Vloeibare brandstoffen

?????


Cursist – zonne- energiesystemen

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer,
E-mailadres

Rijksregisternummer

Opleidingsinstelling,

Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor
zonne-energiesystemen

Cursist – koeltechniek

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer,
E-mailadres

Rijksregisternummer

Opleidingsinstelling,

Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor
koeltechnieken

Cursist – warmtepompen

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer,
E-mailadres

Rijksregisternummer

Opleidingsinstelling,

Type opleiding

Overheidsdiensten - rescret

In het kader van het afleggen van het examen.

Cursist – VCA

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam , Geboortedatum, Geboorteplaats, naam
bedrijf

opleidingsinstelling, type opleiding

Andere (specifiëren) HaCeCo

In het kader van het afleggen van het examen.

Cursist – EPB verslaggever

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam

Rijksregisternummer

Opleidingsinstelling, Type opleiding, Startdatum
opleiding, Einddatum opleiding, Indicatie lesgever,
Aantal lesuren

Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA)

In het kader van de centrale examenregeling

Cursist – vastgoed

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Voornaam, Naam, E-mailadres

Rijksregisternummer

Andere (specifiëren) Sectorfonds SF323

In het kader van toegang tot modeldocumenten van het
sectorfonds


Cursist – bijscholing notarieel boekhouden

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam,

E-mailadres

opleidingsinstelling, type opleiding

Andere (specifiëren) Nationale kamer notarissen

In het kader van het opnemen van de personen in de
databank van e-notariaat


Cursist – bijscholing vastgoed

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam,

E-mailadres en erkenningsnummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Andere (specifiëren)

Edux

In het kader van het registreren van de uren permanente
vorming

Cursist – drone pilot

Persoonlijke identificatiegegevens

E-mailadres

Andere (specifiëren)

EUROSC

In het kader van toegang tot het online leerplatform
EUSCBNLCursist – farmaceutisch- Technisch Assistent

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam,

E-mailadres, GSM nummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten - Agentschap Zorg en GezondheidCursist - Klimaatregelingsaparatuur in bepaalde
motorvoertuigen

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer,
E-mailadres

rijksregisternummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling
Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie
Omgevingsprojecten

In het kader van de erkenning voor het plaatsen en het
onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen

Cursist - fitnessinstructeur

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, GSM nummer, E-mailadres

rijksregisternummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse
Trainersschool (VTS)

In het kader van het afleveren van het attest en
registratie in VOTASCursist – vakbekwaamheid goederen op de baan

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, GSM nummer, E-mailadres

rijksregisternummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten

FOD Mobiliteit

In het kader van het afleveren van het attest en opname
in de databank van de FOD mobiliteit


Cursist –Gecertificeerde bouwopleiding

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Naam bedrijf, BTW-nummer
bedrijf, Gemeente bedrijf

Opleidingsinstelling, type opleiding

Andere (specifiëren) Fonds voor de vakopleiding in de
bouwnijverheid (FVB)

In het kader van het informeren van de cursist en
eventueel het bedrijf (mits toestemming cursist) door
het FVB voor het bekomen van een premie voor het volgen
van opleidingCursist – Basisopleiding en bijscholing
inbraakbeveiliging

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken

In het kader van de jaarlijkse eindafrekening van de te
betalen retributie aan de overheid


Cursist – Reisleider in Europa

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten - FBAA

In het kader van de opname in de reisleiderspool

Cursist – Gids

Persoonlijke identificatiegegevens

Opleiding en vorming

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Opleidingsinstelling, type opleiding

Overheidsdiensten - Toerisme Vlaanderen

In het kader van de opname in de gidsenpool


Kandidaat – maak werk van je zaak

Persoonlijke identificatiegegevens

Rijksregisternummer

ondernemingsnummer

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, E-mailadres

Rijksregisternummer

ondernemingsnummer

Overheidsdiensten - VDAB

In het kader van subsidiëring

Cursist - Wanbetalers

Type gegevens

Overgedragen gegevens

Ontvangers van deze gegevens

Doel van overdracht

bewaringstermijn

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer,
Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum,
Telefoonnummer, GSM-nummer, E-mailadres
Rijksregisternummer

Deurwaarder - Omerus, Advocaat - Villa Juris

In het kader van inning van
niet-tijdige betalingen

2.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

Syntra PXL garandeert dat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een
adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Er werden passende, technische
en organisatorische maatregelen genomen om enig verlies, vervalsing of
onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang, tot de
persoonsgegevens te voorkomen.

3 Data Management

3.1 Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft ook rechten op grond van GDPR. Deze bestaan uit:

· het recht op informatie

· het recht op toegang

· het recht op correctie

· het recht om te wissen

· het recht om de verwerking te beperken

· het recht op gegevensportabiliteit

· het recht om bezwaar aan te tekenen

· rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Elk van deze rechten wordt ondersteund door passende procedures binnen het
bedrijf van de klant die het mogelijk maken om binnen de in het GDPR
gestelde termijnen de nodige maatregelen te nemen.

Deze tijdschema's worden hieronder weergegeven.

Verzoek betrokkene

Termijn

Het recht op informatie

Wanneer gegevens worden verzameld (indien verstrekt door de
betrokkene) of binnen een maand (indien niet verstrekt door
de betrokkene)

Het recht op toegang

1 maand

Het recht op rectificatie

1 maand

Het recht op wissen

Zonder enige redelijke vertraging

Het recht op beperking van de verwerking

Zonder enige redelijke vertraging

Het recht op dataportabiliteit

1 maand

Het recht om verzet aan te tekenen

Bij ontvangst van het bezwaar

Rechten in verband met automatische besluitvorming en
profilering

Niet gespecifieerd3.2 Recht op toegang, correctie, wissen en portabiliteit

Volgens de wet kunt u ons vragen welke informatie wij over u bewaren en u
kunt ons vragen deze informatie te corrigeren als deze onjuist is. Als wij
uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verwerken,
kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen van toestemming of om
een contract uit te voeren, kunt u ons vragen om u een kopie van de
informatie in een machinaal leesbare vorm te geven, zodat u deze aan een
andere aanbieder kunt doorgeven.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen van toestemming of
rechtmatig belang, kunt u vragen om uw gegevens te wissen.


3.3 Recht op beperking of bezwaar

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die
gebaseerd is op de volgende rechtsgronden:

· Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
verwerkingsverantwoordelijke wordt toevertrouwd

· In het kader van de rechtmatige belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke

Nadat een bezwaar werd gemaakt, moet Syntra PXL de gronden waarop de
verwerking is gebaseerd rechtvaardigen en de verwerking opschorten totdat
dit is gebeurd. Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt voor direct
marketing hebben wij geen andere keuze dan de gegevens niet meer te
verwerken.


3.4 Toestemming

De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming in te trekken wanneer de
rechtsgrondslag voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die van de
toestemming is (d.w.z. dat de verwerking niet gebaseerd is op een andere
rechtvaardiging die door de GDPR is toegestaan, zoals contractuele of
wettelijke verplichting).

Alvorens de persoonsgegevens van de betrokkene van verwerking uit te
sluiten, moet worden bevestigd dat toestemming inderdaad de basis van de
verwerking is. Zo niet, dan kan het verzoek worden afgewezen op grond van
het feit dat voor de verwerking geen toestemming van de betrokkene vereist
is. Anders moet het verzoek worden ingewilligd.

In veel gevallen zal het geven en intrekken van de toestemming
elektronisch, d.w.z. online, beschikbaar zijn en is deze procedure niet
vereist.

Wanneer de toestemming betrekking heeft op een kind (in België gedefinieerd
door de leeftijd van - 13 jaar) moet het geven of intrekken van de
toestemming worden goedgekeurd door de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor het kind draagt.


3.5 Automatische besluitvorming en profilering

De betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan
geautomatiseerde besluitvorming wanneer het besluit een belangrijk effect
op hem heeft, en kan waar nodig aandringen op menselijk ingrijpen. De
betrokkene heeft ook het recht zijn standpunt kenbaar te maken en besluiten
te betwisten.

Er zijn uitzonderingen op dit recht, namelijk als het om een beslissing
gaat:

- noodzakelijk voor een overeenkomst

- wettelijk toegestaan

- gebaseerd op de expliciete toestemming van de betrokkene.

Bij de beoordeling van dit soort verzoeken moet worden beoordeeld of de
bovengenoemde uitzonderingen in het specifieke geval in kwestie van
toepassing zijn.


3.6 Verzoek

Om een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens per e-mail in te
dienen, kunt u het volgende mailadres gebruiken privacy@syntrapxl.be.

4 Data Governance

4.1 Naleving

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens
dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard.

4.2 Klachten

Heeft u ons privacy beleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op
je vraag gevonden? Stel u vraag in verband met uw privacy dan via privacy@syntrapxl.be
of op onderstaand adres. Daar zullen wij u vraag zo snel mogelijk
beantwoorden.

SyntraPXL

Thor Park 8040

3600 Genk

Indien u geen antwoord krijgt of u bent niet tevreden van het gekregen
antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit.

In België is dit de “Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)”. Meer informatie
daarover vind je terug op hun website.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

4.3 Aanpassingen

Dit beleid is aangepast op 15/07/2021.

Dit privacy beleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende
wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar
een betere dienstverlening uw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe
toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier zullen
verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we u weten wanneer er
belangrijke wijzigingen zijn, en vragen we uw toestemming als dat nodig is.