Voltijdse dagopleiding Rijschoolinstructeur

€ 775.00 incl.
€ 640.50 excl. BTW

Voltijdse dagopleiding Rijschoolinstructeur

Van beginnelingen leren schakelen tot het geven van slipcursussen op een racecircuit: weinig beroepen zijn zo veelzijdig als dat van rijschoollesgever. Wist je dat veel rijscholen in Vlaanderen hun openstaande vacatures voor rijschoolinstructeurs auto en motorfiets moeilijk ingevuld krijgen? Lijkt dit beroep iets voor jou? Geef dan maar plankgas naar deze opleiding.

€ 775.00 incl.
€ 640.50 excl. BTW

In detail

Belangrijke informatie: De overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken heeft beslist om de lessen enkel nog fysiek op een campus te organiseren (en dus NIET online!).  Deze beslissing ligt dus buiten de bevoegdheid van SyntraPXL. Alle lessen gaan door op de campus te Hasselt!  De overheidsdienst kan enkel stageduurvermindering toestaan wanneer alle lessen fysiek op een campus worden gevolgd.

Om les te mogen geven in een erkende rijschool moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Op vraag van FEDERDRIVE, de Federatie van Erkende Rijscholen, geven wij deze opleidingscursus om kandidaat-rijlesgevers op de verplichte examens van de Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen voor te bereiden.

Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding. We starten de cursus met een opfrissing van de verkeersreglementering. Daarna krijg je een basis automechaniek te zien. In de laatste module leer je de methodieken van de praktijklessen: rijtechnieken, preventief rijdgedrag, ingrijpen bij gevaarlijke situaties ...

SyntraPXL is een opleidingsverstrekker die erkend is door de Gewesten, zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de erkenning van rijscholen. Hierdoor moeten onze cursisten tot 25% minder stage lopen dan iemand die les volgt bij een niet-erkende instelling. Meer informatie over de stage kan je hieronder in het lesprogramma terugvinden.  Om van een stageduurvermindering te kunnen genieten, moeten wel alle lessen fysiek doorgaan op de campus.

Toelatingsvoorwaarden die toegang verlenen tot het beroep:

Brevet II en III:  minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B
Brevet IV:  houder zijn van een geldig rijbewijs Cat A.
Brevet V:  houder zijn van een geldig rijbewijs van de categorie waarin het onderricht zal gegeven worden
Van goed gedrag en zeden zijn
Theorielesgever: houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de niveau’s A, B of C van de Rijksbesturen
Niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten)
Houder zijn van een attest van rijgeschiktheid (medische schifting)
Niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen
De informatie op deze website van SyntraPXL is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen. De Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen voorziet een wijziging van de opleidingsmodaliteiten. Van zodra bepaalde wijzigingen van kracht zullen zijn, maken we ze bekend.

Soorten brevetten (SyntraPXL biedt enkel de lessen aan voor het behalen van brevet II en brevet III):

Brevet II: praktijklesgever cat. B  (lessen te volgen bij SyntraPXL)
Brevet III: theorielesgever   (lessen te volgen bij SyntraPXL)
Brevet IV: praktijklesgever cat. A en AM
Brevet V: praktijklesgever cat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E (indien de lesgever in het bezit is van het overeenstemmend rijbewijs)
Brevet I: directeur

LET OP: in het Syntra-inschrijvingsgeld is de retributie van 33€ om deel te nemen aan de brevettenexamens niet inbegrepen!  De deelnemers krijgen een factuur van 33€ naar hun thuisadres verzonden door MOW (departement Mobiliteit en Openbare Werken).

De Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen voorziet een wijziging van de opleidingsmodaliteiten. Tot nader order is de informatie op deze webpagina nog correct. Van zodra bepaalde wijzigingen van kracht zullen zijn, worden deze per direct via deze site bekend gemaakt.

De informatie op deze website van SyntraPXL is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.

De Vlaamse regering werkt aan een nieuw decreet tot wijziging van dit KB. SyntraPXL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die zich in de loop van het opleidingstraject voordoen in functie van de inwerkingtreding van dit nieuw decreet, zoals wijzigingen m.b.t. de toelatingsvoorwaarden, leerstof voor de examens, vrijstellingen, aantal examens en wijze waarop deze georganiseerd worden, stageduur of overgangsmaatregelen. Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

Iedereen die rijles wil geven (besturen personenwagens), zowel theorie- als praktijklessen, aan toekomstige bestuurders van personenwagens categorie B.

 

2.11.0.0

Minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B

Programma:

Coaching en motivatie  20u
Lesmethodieken  40u
Verkeersreglement en wetgeving  84u
Mechanica  76u
Coaching  8u
Examenbegeleiding  4u
Externe examens en proeflessen  20u
Stage  225u

Stage:
Aantal uren stage voor de kandidaten voor brevet II en III:
De kandidaten voor het brevet II moeten, na in de schriftelijke en de mondelinge proef geslaagd te zijn en voor ze de modelles geven, een stage in een erkende rijschool doen, in de hoedanigheid van instructeur in het vak dat met het gevraagde brevet overeenstemt. Voor elk brevet moeten zij een minimumaantal van 300 uren les geven.
De kandidaten voor het brevet III doorlopen, na het slagen voor de schriftelijke en mondelinge proeven en vóór het afleggen van de modelles, een stage als instructeur in de discipline overeenkomstig het brevet III, in één of meerdere erkende rijscholen of in het kader van lessen gegeven door één of meerdere erkende rijscholen buiten hun lokalen.  Zij moeten minimaal 76 uren les geven.
Voor de kandidaten die bij SYNTRA erkende opleiding fysiek op de campus (en NIET online) hebben gevolgd, wordt dit minimum verlaagd tot 3/4 van het hierboven bepaalde minimum. De kandidaat voor een brevet van rijschoolinstructeur, die reeds houder is van een ander brevet, moet een stage verrichten waarin hij les geeft gedurende het equivalent van 2/3 van het minimum van de uren voorzien in het eerste lid.
Deze opleiding bereidt jou zowel voor op de officiële examens van brevet II als brevet III. Wie enkel interesse heeft in brevet III (theorielesgever) kan kijken naar de opleiding hieronder:

https://www.syntrapxl.be/opleidingen/rijschoollesgever-brevet-iii-theorielesgever

Praktijklesgever brevet II (module 1, 2 en 3)
Theorielesgever brevet III (module 1 en 3)
In het inschrijvingsgeld is alles inbegrepen: lesboeken, brochures, documentatie.
Na de opleiding en de examens volgt er een verplichte stage.

De module automechaniek is bijzonder pittig voor personen met geen of weinig technische bagage. Je dient dan nog bijzonder veel thuis te leren om succesvol te kunnen zijn bij het examen.

Samenstelling prijs

Inschrijvingsprijs
€ 640.50 excl. BTW
€ 775.00 incl.
+ Handboeken
€ 241.51 excl. BTW
€ 256.00 incl.
Totaalprijs inclusief kosten
€ 882.01 excl. BTW
€ 1031.00 incl.

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

  • ODB-nummer: ODB-Z00278 ODB-Z00557
  • Officiële opleidingsnaam : Rijschoollesgever brevet II ODB-Z00278 / Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte ODB-Z00557
  • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 705.61
  • KO** € 617.41

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.