Thermische zonne energiesystemen - sanitair warm water (Rescert)

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Thermische zonne energiesystemen - sanitair warm water (Rescert)

Het Vlaams-, Waals- en Brussels Hoofdstedelijk- Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Bij syntrapxl kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie" erkend door het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) en Rescert meer info via de website van Rescert

Deze opleiding geeft recht op verhoogde steunmaatregel KMO-portefeuille.  Kleine ondernemingen krijgen 45%, middelgrote 35%.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Deze opleiding duurt 48 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 2,5 uur
Indien je slaagt voor het examen, kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van 250€.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van zonne-boilers . Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïntstalleerde systemen van bendenklijke kwaliteit.

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van sanitaire aansluitingen is echter aan te raden.

Om het certificaat bij rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van rescert  http://www.rescert.be/nl/conditions_certification

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gedaan worden door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

 1. Installateurs CV, sanitair en klimaatregelingen
 2. HVAC-technici
 3. koeltechnisch installateurs, Frigoristen
 4. Elektrotechnisch installateurs, Elektrotechnicus
 5. Technisch geschoolden zonder ervaring
 6. Schoolverlaters
 7. Bouwprofessionelen
 8. Architecten
 9. Ingenieurs
 10. Leraars

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.
Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.
De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen
De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning. Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie
Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken: Ontwerp van de installatie (Module 4) en Uitvoering van de installatie (Module 5)
Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.
Inhoud van module 3:
Het zonne-energieaanbod in België
Toepassingen van zonnewarmte-energie in België
Werkingsprincipe van een zonneboiler
Specifieke montagekenmerken
Kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
Gemiddelde kostprijs van een huishoudelijke zonne-installatie voor de productie van sanitair warm water

Module 4: Ontwerp van de installatie
Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.
Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.
Inhoud van module 4:
Typologie van de zonneboilersystemen
Verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem
Componenten van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie
Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
De zonneregeling
Prestaties van een zonneboiler
Dimensionering van de installatie
Kosten-batenanalyse
Impact van de installatie op het milieu

Module 5: uitvoering van de installatie
Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.
Na deze module moeten de controleurs de volgende vaardigheden en kennis beheersen:
Alle werken met het oog op de installatie van een zonneboiler plannen en organiseren, rekening houdend met de vereisten voor het dak, de nodige veiligheidsvoorzieningen, de eventuele werken in onderaanneming.
Instaan voor de montage van de installatie en de integratie ervan in het gebouw en in het hele HVAC-systeem volgens de regels van de kunst.
In staat zijn om de installatie in bedrijf te stellen en de nodige controles uit te voeren met het oog op een perfecte werking van de zonneboiler.
Het onderhoud van de installatie kunnen verzekeren, eventuele storingen begrijpen en kunnen verhelpen.
Eventuele storingen begrijpen en kunnen verhelpen.

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via Rescert om jouw erkenning in orde te brengen. (Na slaging alle examens)

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00162
 • Officiële opleidingsnaam : Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - sanitair w
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Duurzaamheid - Energie-efficiëntie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.